Svátky, slavnosti a připomínky Panny Marie během roku
 

 • 1. 1. Matky Boží, Panny Marie 
  Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze „božské“, ale je také lidské, protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i…
 • 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 
  Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s církví“. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem.

   
 • 2.2. Hromnice - Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Když Maria s Josefem přinesli malého Ježíše do Jeruzalemského chrámu , setkali se s prorokem Simeonem, který se o Ježíši a Marii vyjádřil těmito slovy: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2,34-35).
 • 11. 2. Panna Maria Lurdská 
  11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž Lurd ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. 

   
 • 25. 3. Zvěstování Páně 
  Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo.

   
 • Velikonoce a Maria 
  O Velikonocích si připomínáme Mariino doprovázení Ježíše na křížové cestě až pod kříž, kde se naplňuje proroctví Simeonovo: "I tvou vlastní duší pronikne meč". Maria ale pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne! Situaci Marie pod křížem popisuje starodávný hymnus Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... Následně pak Maria s Ježíšovými učedníky přebývala ve večeřadle a dlela na modlitbách.

   
 • Květen - měsíc Panny Marie 
  Měsíc květen bývá oblíbený z různých důvodů a hledisek.
 • 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 
  Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti…
 • 13. 5. Panna Maria Fatimská 
  V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.
 • 24. 5. Panna Maria Pomocnice křesťanů
 • 31. 5. Navštívení Panny Marie 
  Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie - matky Mesiáše s Alžbětou - matkou jeho Předchůdce Jana Křtitele (Lk 1, 39-56).

   
 • Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého - Panny Marie, Matky církve.  
 • Sobota po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (tedy 3. sobota po Letnicích). 
  Neposkvrněné Srdce Panny Marie  
  Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz…

   
 • 16.7. Panna Maria Karmelská 
  Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa. 

   
 • 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Santa Maria Maggiore) 
  Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě. 
 • 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie 
  Životní svědectví: Maria hraje v mém životě velmi důležitou roli. Komunisté mne zatkli mě 15. 8. o slavnosti Panny Marie Nanebevzaté  15. srpna 1975. Policejní auto mne odváželo, aniž bych si mohl vzít cokoliv…
 • 22. 8. Panna Maria Královna 
  Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem Královny. 

   
 • 8. 9. Narození Panny Marie 
  je jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe). 
 • 12. 9. Jména Panny Marie 
  V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich vztah k Bohu. 
 • 15. 9. Panna Maria Bolestná 
  V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa. 

   
 • 7. 10. Panny Marie Růžencové 
  Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života…

   
 • 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
  Slavení této památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.

   
 • 8. 12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu 
  Církev vidí v Panně Marii ženu předpověděnou v ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Stala se Panna Maria matkou Spasitele, protože byla neposkvrněná? Naopak.  I nás si Bůh vybírá a posílá.
 • 10.12. Panna Maria Loretánská 
  Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby…
 • 12.12. Panna Maria z Guadalupe 
  V roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria.