Svátky, slavnosti a připomínky Panny Marie během roku
 

 • 1. 1. Matky Boží, Panny Marie 
  Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze „božské“, ale je také lidské, protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i…
 • 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 
  Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s církví“. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem.
   
 • 2.2. Hromnice - Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Když Maria s Josefem přinesli malého Ježíše do Jeruzalemského chrámu , setkali se s prorokem Simeonem, který se o Ježíši a Marii vyjádřil těmito slovy: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2,34-35).
 • 11. 2. Panna Maria Lurdská 
  11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž Lurd ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. 
   
 • 25. 3. Zvěstování Páně 
  Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo.
   
 • Velikonoce a Maria 
  O Velikonocích si připomínáme Mariino doprovázení Ježíše na křížové cestě až pod kříž, kde se naplňuje proroctví Simeonovo: "I tvou vlastní duší pronikne meč". Maria ale pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne! Situaci Marie pod křížem popisuje starodávný hymnus Stabat Mater dolorosa - Stála Matka uplakaná... Následně pak Maria s Ježíšovými učedníky přebývala ve večeřadle a dlela na modlitbách.
   
 • Květen - měsíc Panny Marie 
  Měsíc květen bývá oblíbený z různých důvodů a hledisek.
 • 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 
  Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti…
 • 13. 5. Panna Maria Fatimská 
  V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.
 • 24. 5. Panna Maria Pomocnice křesťanů
 • 31. 5. Navštívení Panny Marie 
  Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie - matky Mesiáše s Alžbětou - matkou jeho Předchůdce Jana Křtitele (Lk 1, 39-56).
   
 • Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého - Panny Marie, Matky církve.  
   
 • 29. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie 
  Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz…
   
 • 6. 7. Panna Maria Karmelská 
  Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa. 
   
 • 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Santa Maria Maggiore) 
  Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na Západě. 
 • 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie 
  Životní svědectví: Maria hraje v mém životě velmi důležitou roli. Komunisté mne zatkli mě 15. 8. o slavnosti Panny Marie Nanebevzaté  15. srpna 1975. Policejní auto mne odváželo, aniž bych si mohl vzít cokoliv…
 • 22. 8. Panna Maria Královna 
  Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna titulem Královny. 
   
 • 8. 9. Narození Panny Marie 
  je jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe). 
 • 12. 9. Jména Panny Marie 
  V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich vztah k Bohu. 
 • 15. 9. Panna Maria Bolestná 
  V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa. 
   
 • 7. 10. Panny Marie Růžencové 
  Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života…
   
 • 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
  Slavení této památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.
   
 • 8. 12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu 
  Církev vidí v Panně Marii ženu předpověděnou v ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Stala se Panna Maria matkou Spasitele, protože byla neposkvrněná? Naopak.  I nás si Bůh vybírá a posílá.
 • 10.12. Panna Maria Loretánská 
  Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby…
 • 12.12. Panna Maria z Guadalupe 
  V roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria.