Svátky, slavnosti a připomínky Panny Marie během roku
 

Leden

 • 1. 1. Matky Boží, Panny Marie 
  Prvního ledna slavíme svátek Mariina mateřství. Mateřství, které není pouze „božské“, ale je také lidské, protože Ježíš je Bůh a člověk současně; mateřství, které se dotýká Krista i…
 • 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 
  Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s církví“. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem.

Únor

 • 2.2. Hromnice - Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Když Maria s Josefem přinesli malého Ježíše do Jeruzalemského chrámu , setkali se s prorokem Simeonem, který se o Ježíši a Marii vyjádřil těmito slovy: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2,34-35).
 • 11. 2. Panna Maria Lurdská 
  11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž Lurd ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. 

Březen / duben

Květen

 • Květen - měsíc Panny Marie 
  Měsíc květen bývá oblíbený z různých důvodů a hledisek.
 • 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 
  Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti…
 • 13. 5. Panna Maria Fatimská 
  V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.
 • 24. 5. Panna Maria Pomocnice křesťanů
  Největším ctitelem Marie Pomocnice křesťanů a šiřitelem jejího svátku byl turínský pedagog, kněz a zakladatel saleziánů, svatý Don Bosco (1815 – 1888). Ten pod ochranu Marie Pomocnice vkládá nově vznikající velké dílo, na ni se obrací s každou potřebou, zvláště když věci trvají dlouho a zamotávají se.
 • 31. 5. Navštívení Panny Marie 
  Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie - matky Mesiáše s Alžbětou - matkou jeho Předchůdce Jana Křtitele (Lk 1, 39-56).

Červen

 • Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého: 
  Panny Marie, Matky církve.  
 • Sobota po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (tedy 3. sobota po Letnicích):
  Neposkvrněné Srdce Panny Marie  
  Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz…
 • 24. června 1981 začalo (údajné) zjevování Panny Marie v Međugorje (bývalá Jugoslávie, dnes Bosna a Hercegovina). Marii (údajně) vidělo šest vizionářů: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović nad místem nazvaným Podbrdo, které se nachází nedaleko Međugorje. Stále probíhá církevní šetření ohledně schválení věrohodnosti zjevení. Od roku 1981 až dodnes do Međugorje proudí velké množství poutníků, z nichž mnozí zažívají hluboké obrácení a obnovu své víry v Boha.  

Červenec

 • 16.7. Panna Maria Karmelská 
  Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa. 

Srpen

Září

 • 8. 9. Narození Panny Marie 
  je jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe). 
 • 12. 9. Jména Panny Marie 
  V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich vztah k Bohu. 
 • 15. 9. Panna Maria Bolestná 
  V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento den je Panna Maria velmi blízká všem ženám tohoto světa.  
 • 24.9. Maria Mercedes
  Panna Maria de las Mercedes - zachránkyně zajatců, otroků a vězňů…

Říjen

 • 7. 10. Panny Marie Růžencové 
  Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života…

Listopad
 

 • 21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
  Slavení této památky má svůj původ na křesťanském východě. Původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v Jeruzalémě, postavené v roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu.
   

Prosinec

 • 8. 12. Panna Maria, počatá bez prvotního hříchu 
  Církev vidí v Panně Marii ženu předpověděnou v ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Stala se Panna Maria matkou Spasitele, protože byla neposkvrněná? Naopak.  I nás si Bůh vybírá a posílá.
 • 10.12. Panna Maria Loretánská 
  Malý domeček, ve kterém podle tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby…
 • 12.12. Panna Maria z Guadalupe 
  V roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria.
 • 25.12. Vánoce. Maria nebyla nikde přijata v Betlémě a tak musela porodit Ježíše v nouzových podmínkách - v chlévě...