Pod nezvyklým názvem Porciunkule se skrývá svátek Panny Marie Andělské a tedy i andělů strážných slavený podle staré františkánské tradice právě 2. srpna. Se slavením svátku je spojena možnost získat odpustky.

Františkánská slavnost

Porciunkule je velká slavnost pro františkánské společenství na celém světě. Kdysi město Assisi darovalo mnichům sv. Benedikta v blízkosti města malý pozemek i s maličkým kostelíkem Panny Marie. Proto i kostelík sám začal být nazýván Porciunkulí, to znamená „částečkou půdy“, „podílkem“. Lidově se říkalo této svatyňce Panna Maria Andělská. Když se počet bratří kolem sv. Františka rozrostl, prosil biskupa o přidělení nějakého kostelíka. Ale biskup ani kanovníci z Assisi neměli k dispozici žádný volný kostel. František se tedy obrátil s prosbou na opata benediktinského kláštera na hoře Subario a ten daroval Františkovi a jeho bratřím svatyňku Panny Marie v Porciunkule, kterou před tím František opravil. Jako podmínku stanovil, že tento kostelík má být natrvalo prvním mezi všemi kostely Františkova řádu, mateřskou, hlavní svatyní. Zde se projednávaly důležité otázky týkající se řádu. František často prodléval v kostelíku Panny Marie na modlitbách, kolikrát celé noci, a udivení bratři bývali prý přivábeni podivuhodným světlem, které se odtud rozlévalo.

Odpustky z Porciunkule v době Františkově

Právě zde vyprosil na Pánu Ježíši a Panně Marii možnost úplného odpuštění časných trestů za hříchy, neboli plnomocné odpustky, pro všechny kajícníky při návštěvě zdejšího kostelíka. V Theobaldově diplomu je k tomu uvedeno: 

Jedné noci roku 1216 byl František ponořen do modlitby a kontemplace v kostelíku Porciunkuli, když náhle kostelík zaplavilo velké světlo a František spatřil nad oltářem Krista a po jeho pravici Nejsvětější Matku, jak byli obklopeni množstvím andělů. František se mlčky klaněl tváří k zemi svému Pánu. Otázali se ho, co by si přál pro spásu duší. Františkova odpověď byla okamžitá: „Nejsvětější Otče, i když jsem ubožák a hříšník, prosím tě, abys všem, kdo v pokání a vyznání hříchů přijdou navštívit tento kostel, udělil široké a velkodušné odpuštění s úplným prominutím všech vin“. „To, co žádáš, bratře Františku, je veliké“, řekl mu Pán, „ale větších věcí jsi hoden a větší budeš mít. Přijímám tedy tvou prosbu, ale pod podmínkou, že o tento odpustek požádáš mého vikáře (náměstka) na zemi“.

František, doprovázen bratrem Maseem, se hned dostavil k papeži Honorovi II., který se v těch dnech nalézal v Perugii a upřímně mu vyprávěl své vidění. Papež řekl: „Na kolik let chceš tento odpustek?“ František rázně odpověděl: „Nejblaženější Otče, kéž se zalíbí Vaší Svatosti nedat mi roky, ale duše.“ A pokračoval: „Chci, jestliže se Vám zalíbí, aby každému, kdo ve vyznání hříchů a zkroušenosti přijde do tohoto kostela, byly prominuty všechny jeho hříchy, viny a tresty na nebi i na zemi, ode dne křtu až do chvíle, kdy vstoupí do toho kostela.“

Papež namítl: „Není u římského dvora zvykem udělovat takový odpustek.“ František odpověděl: „Ta žádost není z mé strany, ale od Toho, který mě poslal, to je, od našeho Pána Ježíše Krista.“ Papež tedy řekl: „Líbí se nám, abys ho dostal.“

Papež Františka zprostil obvyklé povinnosti úředního poplatku za žádané privilegium. Když se František šťastně vydal ke dveřím, papež ho zavolal: „Jakže, nechceš žádnou listinu?“ A František řekl: „Svatý Otče, mně stačí Vaše slovo! Jestli je tento odpustek Božím dílem, On se postará, aby své dílo ukázal. Já nepotřebuji žádnou listinu. Tím listem má být Nejsvětější Panna Maria, Kristus notářem a andělé svědky.“ A o několik dní později za přítomnosti umbrijského biskupa řekl v slzách lidu shromážděnému v Porciunkuli slavná slova: „Moji bratři a sestry, chci vás všechny poslat do Ráje!“

Františkova žádost, aby mohl návštěvník Porciunkule získat odpustky, tedy to, co dosud bylo možno získat jen účastí na nějaké velké pouti (Jeruzalém, Řím, Santiago de Compostella), jako hlavní formou pokání, bylo něčím zcela novým, něčím, co mělo změnit celou dosavadní kající praxi. Někteří kardinálové měli právem námitky kvůli ekonomické podpoře Svaté země, kam poutníci přinášeli finanční dary, jako nejdůležitější zdroj obživy a podpory pro místní církev. A právě proto byl porciunkulový odpustek zpočátku omezen jen na jediný den v roce, na 2. srpna. Nový porciunkulový odpustek však uvítali jako pomoc především ti, kterým chyběli prostředky nebo síly na pouť do Svaté země, kdo nemohli dát nic víc, než svoji víru, modlitbu a ochotu žít podle evangelia v podmínkách chudoby, tedy ti, pro které byl už sám jejich každodenní život naplněním pokání. A tak prostý kostelík Panny Marie – Královny andělů se trvale stal, jak si to přál sv. František, opravdu trvalým místem zvláštních milostí a dodnes je centrem velké světové rodiny všech mužských i ženských řádů zakládaných na základě řehole sv. Františka z Assisi.

Odpustky z Porciunkule dnes

Jak již bylo uvedeno, udělení porciunkulového odpustku bylo zpočátku vyhrazeno jen pro kostelík Porciunkuli v den 2. srpna. Postupem času se praxe získání odpustku rozšířila na všechny františkánské kostely (minorité, františkáni, kapucíni). K ještě většímu rozšíření došlo v roce 1910, kdy papež Pius X. stanovil, že 2. srpna je možno, po schválení diecézním biskupem, porciunkulový odpustek získat dokonce i ve všech farních kostelích diecéze. V samotné Porciunkuli u Assisi byla rozšířena možnost získat porciunkulový odpustek nejen 2. srpna, ale každý den v roce.

Předpoklady k získání odpustků:

 • návštěva kostela
 • spojená s Modlitbou Páně (Otče náš) a vyznáním víry (Věřím v Boha)
 • zpověď
 • sv. přijímání
 • zřeknutí se jakéhokoli hříchu a to i lehkého
 • modlitba na úmysl Svatého Otce.

Slavnost Porciunkule v ČR

V mnoha českých a moravských městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem a kapucíny, se kolem 2. srpna koná slavnost Porciunkule.

Např.

 • Františkánský klášter v Hájku u Prahy
 • Karvinná
 • Jablunkov
 • Skoky v západních Čechách
 • Opočno
 • Hostinné na Trutnovsku
 • Loreta v Rumburku
 • Jindřichův Hradec
 • Zásmuky
 • Hejnice 
 • Sušice
 • Červený Újezd
 • Moravská Třebová
 • Slané
 • Suchdol u Prostějova
 • Hořovice
 • Uherské Hradiště
 • a na dalších místech…

 

Zdroje a více info: