vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.maria.cz https://vanoce.vira.cz/ Od Marie se učíme, kde nalézat radost https://www.maria.cz/clanky/od-marie-se-ucime-kde-nalezat-radost <p>Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost. Ta její pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu.&nbsp;</p> Tue, 16. Jul 2019 07:08:00 GMT 16. 7. Panna Maria Karmelská https://www.maria.cz/aktuality/16-7-panna-maria-karmelska <p>Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešní Haify, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa.&nbsp;Památka Panny Marie Karmelské se v&nbsp;karmelitánském řádu slaví od 14. století a v&nbsp;roce 1726 byla její oslava rozšířena na celou církev.</p> Mon, 08. Jul 2019 23:06:00 GMT Marii jsem ze svého života důkladně vymýtila https://www.maria.cz/clanky/marii-jsem-ze-sveho-zivota-dukladne-vymytila <p>Před svou konverzí jsem někdy bojovala proti mariánskému kultu, ale spíše jsem ji ignorovala. Až když jsem se přestěhovala z&nbsp;Anglie na Sardinii a do Itálie, opět jsem se s&nbsp;ní dostávala do kontaktu.&nbsp; V&nbsp;Římě byla všude: v&nbsp;nikách, na okenních parapetech, podél cest.&nbsp;</p> Thu, 04. Jul 2019 07:09:00 GMT 29. 6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/29-6-neposkvrnene-srdce-panny-marie <p>Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917.&nbsp;Po roce 1854, to jest po vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí, se začal šířit výraz &bdquo;Neposkvrněné Srdce Panny Marie&ldquo;. Při zjevení 13. června 1917 Panna Maria ve Fatimě řekla: &bdquo;Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.&ldquo;</p> Wed, 26. Jun 2019 08:59:00 GMT Církev je ženou, nevěstou a matkou https://www.maria.cz/clanky/cirkev-je-zenou-nevestou-a-matkou <p>&bdquo;Církev je feminní&ldquo;, &bdquo;je matkou&ldquo;, a vytratí-li se tento identifikační rys, stane se &bdquo;dobročinným sdružením či fotbalovým týmem&ldquo;. &bdquo;Maskulinní církev&ldquo; se stává žalostnou &bdquo;církví starých mládenců&ldquo;, &bdquo;neschopnou lásky a neplodnou&ldquo;.</p> Mon, 10. Jun 2019 10:04:00 GMT Maria, Matka církve https://www.maria.cz/aktuality/maria-matka-cirkve <p>Svátek Panny Marie, Matky církve připadá každoročně na pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého.&nbsp;</p> Mon, 10. Jun 2019 09:46:00 GMT Panna Maria - kolik jich vlastně je? https://www.maria.cz/clanky/panna-maria-kolik-jich-vlastne-je <p>Jak to je s různými &quot;druhy&quot; Panny Marie - mám na mysli fatimskou, svatohostýnskou&nbsp;apod. Vždyť je přeci jen jedna..? Proč někdo říká, že se raději modlí k té či té Panně Marii?</p> Fri, 31. May 2019 09:26:00 GMT 31. 5. Navštívení Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/31-5-navstiveni-panny-marie <p>Svátek Navštívení Panny Marie vykresluje setkání Marie - matky Mesiáše s Alžbětou - matkou jeho Předchůdce Jana Křtitele (Lk 1, 39-56).</p> Mon, 27. May 2019 22:00:00 GMT Setkání dvou obyčejných žen na obyčejném místě https://www.maria.cz/clanky/setkani-dvou-obycejnych-i-neobycejnych-zen-na-obycejnem-miste <p>Setkání Marie a Alžběty. Obyčejný pozdrav se stává neobyčejným. Duch Boží nečiní nové věci, ale činí věci novými,&nbsp;​prozářenými Božím jasem.</p> Mon, 27. May 2019 14:00:00 GMT Maria nás učí vnímat svou nepatrnost se vztyčenou hlavou https://www.maria.cz/clanky/maria-nas-uci-vnimat-svou-nepatrnost-se-vztycenou-hlavou <p>Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem.</p> Tue, 21. May 2019 14:09:00 GMT Knižní tip: Mariánské modlitby https://www.maria.cz/aktuality/tip-marianske-modlitby <p>Záměrem autora bylo shromáždit ty nejkrásnější mariánské modlitby církevní tradice a nabídnout je věřícím v&nbsp;praktickém formátu modlitební knížky.</p> Thu, 16. May 2019 13:21:00 GMT Knižní tip: Velebí má duše Hospodina Modleme se s Marií https://www.maria.cz/aktuality/knizni-tip-velebi-ma-duse-hospodina-modleme-se-s-marii <p>Jednou z&nbsp;nejkrásnějších modliteb v&nbsp;Bibli je Magnificat &ndash; chvalozpěv &bdquo;Velebí má duše Hospodina&ldquo;. Knížka odkrývá hloubku i&nbsp;prostou krásu této modlitby. Maria nás učí životu v&nbsp;úzkém spojení s&nbsp;Ježíšem. &nbsp;Magnificat můžeme zpívat v&nbsp;radosti i&nbsp;v&nbsp;bolesti, plní vděčnosti i&nbsp;ve shromáždění v&nbsp;den Letnic. Nechme se uchvátit Tím, kdo pro nás a&nbsp;pro celý svět udělal &bdquo;veliké věci&ldquo;.&nbsp;</p> Thu, 16. May 2019 13:02:00 GMT Maria nežila v klášteře https://www.maria.cz/clanky/maria-nezila-v-klastere <p>Panna Maria rostla ve víře nikoli v chrámě, nikoli za zdmi kláštera, ale uprostřed své každodenní práce a modlitby.</p> Tue, 14. May 2019 11:08:00 GMT Maria mluví a myslí na základě Božího slova https://www.maria.cz/clanky/maria-mluvi-a-mysli-na-zaklade-boziho-slova <p>Boží slovo se stává jejím slovem&nbsp;a její slovo se zase rodí ze slova Božího. Její vůle je v jednotě s&nbsp;vůlí Boží.</p> Tue, 14. May 2019 10:57:00 GMT Maria bojuje po našem boku https://www.maria.cz/clanky/maria-bojuje-po-nasem-boku <p>Matka Ježíšova - oslavená s tělem a duší v&nbsp;nebi &ndash; je obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku. Maria zároveň zde na zemi září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně.</p> Tue, 14. May 2019 10:50:00 GMT Obsah fatimského poselství: zlo nemá poslední slovo https://www.maria.cz/clanky/obsah-fatimskeho-poselstvi-zlo-nema-posledni-slovo <p>Ježíš říká:&nbsp;&bdquo;Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.&ldquo; (srov. Jan 16,33) Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu.</p> Mon, 13. May 2019 07:15:00 GMT 13. 5. Panna Maria Fatimská https://www.maria.cz/aktuality/13-5-panna-maria-fatimska <p>V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem &ndash; pastýřům Panna Maria.&nbsp;Zjevení vyjadřuje poselství, že zlo nemá poslední slovo.</p> Thu, 09. May 2019 07:40:00 GMT Panna Maria není bohyně https://www.maria.cz/clanky/panna-maria-neni-bohyne <p>Mariina moc a mateřská láska přitahují lidi napříč kulturami. S pohanskými bohyněmi však Matka Boží nemá nic společného.</p> Wed, 08. May 2019 15:22:00 GMT Panna Maria Bolestná https://www.maria.cz/clanky/svatek-panny-marie-bolestne <p>Přímo tragicky působí jméno svátku, který slavíme 15. září:&nbsp;Panny Marie Bolestné.&nbsp;Cožpak to je důvod k oslavám? Působí to přece spíše jako den plný zasmušilosti. Co se tedy za ním skrývá?&nbsp;</p> Mon, 06. May 2019 10:41:00 GMT 8. 5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí https://www.maria.cz/aktuality/8-5panna-maria-prostrednice-vsech-milosti <p>Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v&nbsp;lidských duších a stala se v&nbsp;řádu milosti naší matkou. Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v&nbsp;plánu milosti až do věčného zakončení spásy všech vyvolených. Ve své mateřské lásce pečuje o&nbsp;bratry svého Syna, kteří ještě putují v&nbsp;mnoha nebezpečích a nesnázích. Proto je vzývána v&nbsp;církvi jako přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně a prostřednice.&nbsp;</p> Mon, 06. May 2019 07:30:00 GMT Maria je nám blízká, zvláště v období zkoušek https://www.maria.cz/clanky/maria-je-nam-blizka-zvlaste-v-obdobi-zkousek <p>Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma nazýváme otcem víry (srov. Řím 4,12). A stejně jako Abrahám, i ona musela mnohokrát věřit a doufat &bdquo;proti veškeré naději&ldquo;.</p> Thu, 02. May 2019 14:55:00 GMT Základní pohled na úctu a vztah k Marii https://www.maria.cz/clanky/zakladni-pohled-na-uctu-a-vztah-k-marii <p>Maria není cestou. Je ale ukazatelem na cestě.&nbsp;Proč někteří Marii odmítají&nbsp;a jiní ji naopak uctívají nadmíru?</p> Thu, 02. May 2019 14:52:00 GMT Někteří křesťané k Marii cestu nenacházejí https://www.maria.cz/clanky/nekteri-krestane-k-marii-cestu-nenachazeji <p>Když Maria po odchodu svého syna ještě&nbsp;žila, jistě ji věřící vyhledávali a svěřovali se do její modlitby. A tak to zůstalo i nadále...</p> Thu, 02. May 2019 12:02:00 GMT Já zbožnou úctu k Marii opravdu necítím! https://www.maria.cz/clanky/ja-zboznou-uctu-k-marii-opravdu-necitim <p>V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel, kterému jsem jednoho dne řekl: &bdquo;Všichni světci, o nichž slýchávám mluvit, velmi uctívali Pannu Marii. Trápí mě to, protože já takovou zbožnou úctu opravdu necítím!&ldquo;&nbsp;</p> Thu, 02. May 2019 11:16:00 GMT I Maria rostla ve víře https://www.maria.cz/clanky/i-maria-rostla-ve-vire <p>I Maria žila z víry, rostla ve víře a byla ve víře také zkoušena.</p> Thu, 02. May 2019 11:07:00 GMT Co si myslí o Marii (bývalí) protestanté https://www.maria.cz/clanky/co-si-mysli-o-marii-byvali-protestante <p>Církev důsledně rozlišuje mezi bohopoctou, která je výlučně vyhrazena trojjedinému Bohu, a projevy úcty, které náležejí Marii. Marii neuctíváme jako Boha. Můžeme však Marii a svaté v&nbsp;modlitbě prosit o přímluvné modlitby stejně, jako prosíme o přímluvné modlitby ostatní křesťany.</p> Thu, 02. May 2019 11:05:00 GMT Květen - měsíc Panny Marie https://www.maria.cz/aktuality/kveten-mesic-panny-marie <p>Měsíc květen bývá oblíbený z různých důvodů a hledisek.</p> Sun, 28. Apr 2019 06:38:00 GMT