„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM JEŽÍŠ ŘEKNE“ JAN 2,5

21. 5. 2019 , Vojtěch Kodet (Foto: Jan Kovář)

Maria nás učí vnímat svou nepatrnost se vztyčenou hlavou

plot, květ, květina, houževnatost, překonávání překážek / foto Jan Kovář

Slabost bereme jen jako nevýhodu

Maria - matka Spasitele opěvuje v chvalozpěvu Magnificat svoji poníženost a chválí mocného Boha, který shlédl na její nepatrnost a učinil jí veliké věci. Podobně se svatý Pavel rozhodl chlubit svou slabostí, aby na něm spočinula Boží moc (srov. 2 Kor 12,9). My se ale většinou svou slabostí nechlubíme a nepatrnost bereme spíše jako nevýhodu ve společenské soutěži. Kdosi však napsal: „Často vidíme jako překážku našeho duchovního růstu právě to, co je před Bohem naší největší devizou.“

Slabost je pro člověka i velkým dobrem

Z pohledu víry je totiž ohraničenost a slabost pro člověka velikým dobrem, poněvadž ho vyvádí z falešné soběstačnosti. A co víc, přitahuje Boží milosrdenství a Boží moc. Proto nás asi Boží nepřítel ponouká k tomu, abychom se snažili zařídit se tak, abychom nepotřebovali milosrdenství Boží ani lidské, abychom nebyli schopni svou chudobu a potřebnost přijmout. Maria nás učí vnímat svou nepatrnost ve víře se vztyčenou hlavou, jako důvod ke chvále.   

Zpracováno podle knihy
Vojtěcha KodetaUČEDNICTVÍ,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno. 

Témata: slabost | Magnificat | Maria

Web Maria.cz se snaží podávat vyvážený pohled na úctu k Panně Marii. 

Základní souhrnný pohled na Marii naleznete zde

7. 10. Panny Marie Růžencové

(5. 10. 2019) Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování…

15. 9. Panna Maria Bolestná

(13. 9. 2019) V den svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti, která trpěla ve spojení se svým Synem. V tento…

12. 9. Jména Panny Marie

(10. 9. 2019) V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob…