V našich životech
se opakuje tajemství vtělení

V našich životech
se jakoby „v malém“ opakuje tajemství vtělení.
Aby Bůh mohl uskutečnit
tu největší událost v historii světa,
rozhodl se, že bude „potřebovat“ –
- pokud to tak můžeme říct – Mariino „ano“.

Je proto nutné nepřestávat hledět na Marii
a na to, jak ona, Boží tvor, odpovídala
vždy pohotově a s rozhodností,
s touhou plnit vždy vůli svého Pána.

I já jsem jednoho dne pochopila,
že u Boha není nic nemožného
a že se mu můžu cele odevzdat,
důvěřovat mu a pouhou lidskou logiku nechat stranou.

Bůh je láska a největším darem, který nám dal, je svoboda.
V každé chvíli svého života se můžeme rozhodnout, odpovíme-li ano či ne.
Každé „ano“ nám otevírá nový kousek nebe,
zatímco každé „ne“ nám v cestě k nebi brání.

Anděl Gabriel vešel k Marii

Anděl Gabriel vešel k Marii a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť nežiji s mužem!“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ A anděl od ní odešel.  (srov. Lk 1,26-38)