Lidské dějiny jsou velice výrazně poznamenány přítomností Ženy.
Objevuje se ve třech nejdůležitějších událostech Božího spasitelného díla.

Poprvé se s ní setkáváme na počátku stvoření,
když Bůh zaslibuje člověku po pádu do hříchu, že ji daruje lidstvu,
aby potomstvo, které se z ní zrodí, rozdrtilo satanovu hlavu.

Podruhé se Žena-Panna objevuje jako Matka Spasitele v plnosti času,
kterou Bůh stanovil pro příchod svého Syna.

A konečně se objevuje potřetí v obrazech knihy Zjevení svatého Jana,
které zaslibují její definitivní vítězství nad ďáblem.

Maria plní výjimečné a jedinečné poslání v plánu spásy člověka.
Bůh Otec si ji vyvolil jako bránu, kterou k nám přišel jeho Syn.
Pán Ježíš nám ji z kříže odkázal jako Matku,
a ustanovil ji tak učitelkou, od níž se máme učit, jak ho následovat.

Duch svatý si Marii vyvolil za svůj příbytek a skrze ni nás zahrnuje četnými milostmi.
Bůh nerozlučitelně spojil naše posvěcení a spásu s Marií tím,
že jí předal žezlo vlády nad lidstvem v tajemství všeobecného mateřství.

(sv. Rafael od svatého Josefa)