Maria byla nejdříve matkou,
pak i učednicí

Maria byla spolu s Josefem učitelkou Učitele. Oni jej naučili žít ve světě, obracet se na Boha slovy žalmů a očekávat i slavit šabat v důvěrné atmosféře rodinné liturgie. Ježíšův život ukazuje, jaké výchovy se mu dostalo od pozemských rodičů.

Bůh nejprve povolal Marii k tomu, aby byla Matkou jeho Syna, její mateřství ale postupem času přerostlo v následování Ježíše. Z vychovatelky se tak stala Ježíšovou učednicí.

Ani předuchovnělé 
ani abstraktní křesťanství

Mariin Syn Ježíš je opravdová, reálná osoba se skutečným tělem a životním příběhem. Maria s Josefem byli první, kdo Ježíše takto poznávali. V přítomnosti Marie tak nemůže obstát žádné předuchovnělé ani abstraktní křesťanství. Maria nás vždy spolehlivě vede k tomu, abychom byli věrní realitě a žili v zodpovědnosti vůči svému pozemskému životu, který nám Bůh svěřil.

Maria je tedy ve službách křesťanského realismu. Ta, která poznala absurditu zla, jež se zahnízdilo v lidské křehkosti, a na vlastní kůži zakusila temnotu víry, je „útočištěm“ nás hříšníků, kdykoli otevíráme své dveře dokořán reflexi svého života. Je nám rovněž útěchou, když je nám našeptáváno, že po kříži už neexistuje vzkříšení.

Maria nevzdaluje od Krista

Pravá mariánská zbožnost nevzdaluje od Krista, ale staví jej bezkonkurenčně do samého středu, na první místo. Ne náhodou Řád bratří z hory Karmel, oddaný Panně Marii, Marii vzývá jako svou „Sestru a Paní“. Karmelitáni totiž vnímají své počátky v životě proroka Eliáše, který přemohl Baalovy pohanské proroky.

Kde je Maria skutečně přítomná,
tam člověk žije bez kompromisů
pod vládou Ježíše Krista.