Maria byla plná Ducha Svatého. Jeho mocí počala Ježíše a skrze jeho moc žila každodenně svoje „fiat“. Bez Ducha Svatého by se nikdy nebyla zcela podřídila vůli Boha Otce. Potřebovala sílu, aby mohla čelit krizi s Josefem, který se ji chystal propustit; sílu k rozhodnutí utéct do Egypta a žít tam jako uprchlice; sílu snášet utrpení, když se dvanáctiletý Ježíš ztratil v chrámě; sílu dát Ježíši požehnání, když ji opouštěl, aby začal veřejně působit.

A tak nám Maria může pomoci
otevřít se úplnému přijetí Ducha Svatého a jeho síly.
Kde je Maria, tam je i Duch.

Když Maria navštívila Alžbětu,
naplnil tuto svatou ženu Duch Svatý a potvrdila,
že Maria je matkou Spasitele.
A Jan, ještě stále v lůně své matky,
poskočil radostí… rovněž plný Ducha.

Když se Maria dostavila s malým Ježíšem do chrámu,
prorok Simeon v ní poznal matku Mesiáše
a veden Duchem Svatým zvolal:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka …“ (Lk 2,29–32).
Po chvíli vstoupila do chrámu i prorokyně Anna, rovněž plná Ducha.

Všude, kde se objevuje Panna Maria, je i Duch Svatý.
Kdo z lidí může lépe otevřít vaše srdce
pro přijetí Ducha Svatého
než Maria?