Papež František zaslal list účastníkům festivalu mládeže (Mladifest) v Medžugorje. Toto setkání se koná každoročně ve dnech 1. – 6. srpna za účasti několika desítek tisíc lidí z více než stovky zemí. Letošní 31. ročník však probíhá za sanitárních restrikcí, tedy s podstatně menší účastí a hlavně po internetu. Nicméně, vůbec poprvé mu věnoval pozornost Petrův nástupce, který zaslal učastníkům zvláštní list prostřednictvím apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině, mons. Luigi Pezzuta, který jej přečetl během zahajovací ceremonie v sobotu v podvečer (1.8.).

List je datován na slavnost. sv. Petra a Pavla (29.6.) a přinášíme jej v plném znění:

 

Poselství Svatého otce Františka mladým lidem, kteří jsou v Medžugorji na svém každoročním setkání

Drazí!

Výroční setkání mladých v Medžugorje je časem naplněným modlitbou, katechesemi a bratrstvím. Nabízí vám všem možnost setkat se s živým Ježíšem Kristem, zejména ve slavení a adoraci eucharistie a ve svátosti smíření. Takto vám pomáhá objevit jiný způsob života než ten, který nabízí kultura provizoria, podle níž nic nemůže být navždy, ale spoléhá se jen na požitek přítomné chvíle. V tomto relativistickém ovzduší, kde je obtížné nalézt pravé a jisté odpovědi, je tedy požehnáním motto Festivalu, tvořené slovy »Pojďte a uvidíte« (Jan 1,39), která Ježíš adresoval učedníkům. Rovněž na vás se Ježíš dívá a zve vás, abyste přišli a přebývali s Ním.

Nemějte strach! Kristus žije a chce, aby každý z vás žil. On je v tomto světě opravdovou krásou a mládím. Všechno, čeho se dotkne, omládne, obnovuje se a dostává smysl (srov. Christus vivit, 1). Vidíme to právě v této evangelní scéně, když se Pán ptá dvou učedníků, kteří za ním jdou: »Co byste chtěli?«. A oni odpovědí: »Rabbi, kde bydlíš?«. A Ježíš jim říká: »Pojďte a uvidíte«. A oni jdou, vidí a zůstanou s Ním. Prožitek tohoto setkání s Ježíšem se vtiskne do paměti oněch učedníků natolik, že jeden z nich dokonce zaznamenal, kdy k němu došlo: »Bylo kolem čtyř hodin odpoledne« (v.39).

Evangelium říká, že se po návštěvě u Pána z obou učedníků stali „zprostředkovatelé“, kteří umožní druhým setkat s Pánem, poznat Jej a následovat. Ondřej šel a hned to pověděl Šimonovi a přivedl ho k Ježíši. Jakmile Mistr uviděl Šimona hned mu dal přezdívku: »Kefa«, ze které se pak stane jméno „Petr“ (srov. Jan 1,40-42).  Plyne odtud, že setkání s Ježíšem formuje  nového člověka a obdarovává posláním předávat tuto zkušenost druhým, ale vždycky s pohledem upřeným k Pánu.

Drazí mladí, setkali jste se s Ježíšovým pohledem, který se vás táže: »Co byste chtěli?«? Slyšeli jste jeho hlas, který vám říká: »Pojďte a uvidíte.«? Pocítili jste onen podnět, který vás přiměl vykročit na cestu? Udělejte si čas na přebývání s Ježíšem, abyste byli naplněni Jeho Duchem a připraveni ke strhujícímu životnímu dobrodružství. Jděte na setkání s Ním, zůstaňte s Ním v modlitbě a svěřte se Jemu, který je znalcem lidského srdce.

Toto překrásné Pánovo pozvání: »Pojďte a uvidíte«, které tlumočil Ježíšův mladý a milovaný učedník, je určeno také budoucím učedníkům. Ježíš vám nabízí setkání, a tento Festival se stává příležitostí a možností „přijít a uvidět“. Slovo „přijít“ kromě toho, že označuje fyzický pohyb, má hlubší, duchovní smysl. Ukazuje trasu víry, jejímž účelem je „uvidět“, to znamená učinit zkušenost s Pánem a díky Němu spatřit plný a definitivní smysl naší existence.

Velkým vzorem církve s mladým srdcem a připraveností následovat svěže a oddaně Krista zůstává navždy Panna Maria. Síla jejího přitakání - „ať se mi stane“ - daného andělovi nás neustále oslovuje. Přitakat pro ni znamenalo nechat se strhnout a riskovat bez jakékoli jiné záruky než oné   jistoty, že bude nositelkou příslibu. Její výrok »jsem služebnice Páně« (Lk 1,38) je nejkrásnější příklad toho, co se děje, svěřuje-li se člověk svobodně do rukou Božích. Kéž vás tento příklad uchvátí a vede! Maria je „Matkou, která bdí nad svými dětmi, nad námi, svými syny a dcerami, kteří jdeme životem často unavení, nuzní, ale s touhou, aby světlo naděje neuhaslo. To je to, co chceme: aby neuhaslo světlo naděje. Naše Matka hledí na tento putující lid, tvořený mladými lidmi, který ji miluje a hledá v tichu svého srdce, třebaže je na cestě spousta hluku, povídání a zábavy“ (Christus vivit, 48).

Drazí mladí, „běžte přitahováni tváří Krista, kterého tolik milujeme, kterému se klaníme v Nejsvětější eucharistii a kterého poznáváme v těle našich trpících bratří a sester. Kéž vás v tomto běhu žene Duch svatý. Církev potřebuje vaši hbitost, vaši intuici, vaši víru“ (tamt. 299). Ve svém běhu za evangeliem, oživovaném také tímto Festivalem, svěřuji vás všechny přímluvě blahoslavené Panny Marie a vyprošuji vám světlo a sílu Ducha, abyste mohli být opravdovými Kristovými svědky. Za to se modlím, žehnám vám a prosím, abyste se také vy modlili za mne.

V Římě u sv. Jana na Lateránu, 29. června 2020

František